Czarter jachtów motorowych NAUTIKA CZARTER


Regulamin

        

           Pobierz plik (PDF) REGULAMIN                                                           Pobierz plik (PDF) UMOWA NAJMUNINIEJSZY REGULAMIN CZARTERU JACHTÓW STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMÓW NAJMU JACHTU ZAWIERANYCH PRZEZ NAUTIKA CZARTER Sp. z o.o.


1. Warunki czarteru


1.1 Jacht  przeznaczony jest wyłącznie do celów turystycznych w obszarze szlaków żeglownych na terenie Wielkich Jezior Mazurskich.
1.2 Nautika Czarter oświadcza, że Jacht zostanie wydany w stanie kompletnym, zdolnym do żeglugi i nie będzie posiadał wad fizycznych.
1.3 Jacht nie może zostać oddany w podnajem, bez zgody Nautika Czarter.
1.4 Wydanie i zwrot Jachtu nastąpi w porcie w  Mikołajkach.   
1.5  Wydanie Jachtu nastąpi w Dniu Wydania od godz. 16:00.                      
       Zwrot Jachtu  nastąpi w Dniu Zwrotu do godz. 11:00.
1.6  Wydanie i zwrot Jachtu nastąpi po jego oględzinach na podstawie Protokołu  zdawczo- odbiorczego Jachtu, który powinien zostać podpisany przez upoważnionych  przedstawicieli Stron Umowy Najmu Jachtu.
1.7  Jacht powinien zostać zwrócony przez Najemcę jako czysty i wysprzątany, przy czym Najemca może zlecić Nautika Czarter  wykonanie tycz czynności za opłatą  w wysokości 200 PLN, w sytuacji wcześniejszego, przynajmniej jednodniowego  uprzedzenia.
1.8 Nautika Czarter nie odpowiada za nie wydanie Jachtu w uzgodnionym terminie w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających jego wydanie.
1.9 Rezerwacja jachtu jest wiążąca po wpłacie zaliczki w wysokości 2 000 PLN i przesłaniu Nautika Czarter przez Najemcę podpisanej Umowy Najmu Jachtu
1.10 Umowa Najmu Jachtu dostarczana jest Najemcy przez Nautika Czarter w wersji elektronicznej i nie wymaga podpisu za strony Nautika Czarter
1.11 Dokumenty wymagane do wynajmu Jachtu to:
1. Dla jachtów żaglowych: minimum patent żeglarza jachtowego i dowód osobisty
2. Dla jachtów motorowych: dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem
 

2. Płatności i kaucja


2.1 Najemca zapłaci Nautika Czarter czynsz najmu Jachtu w następujący sposób:
- Opłata rezerwacyjna (zaliczka) w wysokości 2 000 PLN, w terminie do trzech dni od daty otrzymania wstępnej rezerwacji.
- Pozostała część kwoty czynszu najmu płatna do dnia wydania Jachtu. Jacht nie zostanie Najemcy wydany do czasu zapłaty pełnej kwoty czynszu najmu, kaucji oraz ewentualnych opłat dodatkowych. 
2.2 Wpłaty dokonywane będą na rachunek bankowy Nautika Czarter Sp. z o.o. 11-730 Mikołajki 3 Maja 17a
        Bank Pekao SA, X/ O w  Warszawie  28 1240 1095 1111 0010 4173 7298
2.3 Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Nautika Czarter.
2.4 Najemca do dnia wydania Jachtu jest zobowiązany do uiszczenia kaucji w wysokości 1 000 PLN,
celem pokrycia ewentualnych szkód i roszczeń Nautika Czarter. Kaucja zostanie zaliczona w  całości na pokrycie ewentualnych szkód i roszczeń lub (w przypadku braku szkód lub roszczeń Nautika Czarter) zwrócona Najemcy w  dniu wydania Jachtu Nautika Czarter przez Najemcę. Wysokość kaucji nie ogranicza dalej idącej odpowiedzialności Najemcy.
2.5 W przypadku nie uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w terminie, Umowa Najmu Jachtu ulega rozwiązaniu.
2.6 W przypadku nie uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt. 2.1 (pozostała część kwoty czynszu najmu), Umowa Najmu Jachtu ulega rozwiązaniu, a opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi..
2.7 Najemca zapłaci na rzecz Nautika Czarter karę umowną za opóźnienie w zwrocie Jachtu w wysokości 100% średniego jednodniowego czynszu najmu (czynsz najmu/ilośc dni trwania umowy) za każdy dzień opóźnienia. 
  

3. Zniżki


• Stały klient: 5%
• Min. 2 tygodnie czarteru: 5%
• Dwa lub więcej jachtów razem: 5%
• Wczesna rezerwacja i wpłata zaliczki do 31 marca: 5% (nie dotyczy weekendu majowego i Bożego Ciała)
• Studenci: 5% (maj i wrzesień)
• Umowa podczas targów żeglarskich: 10%
• Maksymalny rabat: 15%
 

4. Opłaty dodatkowe


• UWAGA: Wszelkie, dopłaty należy zapłacić w dniu odbioru jachtu w porcie.
• Usługa OneWay - zdanie jachtu w innym porcie niż port macierzysty
- cena do uzgodnienia (w zależności od typu jachtu i portu zdania)
• Dopłata 40% za krótki czarter poniżej 4 dni.
• Kary potrącane z kaucji w Dniu Zwrotu jachtu:
1. nieopróżnione/niedrożne WC - 250 PLN
2. brudny/niesklarowany jacht po czarterze - 350 PLN
3. ponad standardowe sprzątanie (np. konieczność prania tapicerki) - 450 PLN
4. Inne uszkodzenia jachtu – zgodnie z cennikiem Nautika Czarter 


5. Przekazanie jachtu


• Odbiór jachtu od godz. 16:00 w dniu przyjazdu (inne godziny do uzgodnienia).
• Zdanie jachtu do godz. 11:00 w dniu odjazdu (inne godziny do uzgodnienia).
• Odbiór i zdanie jachtu odbywa się w Nautika Port Mikołajki


6. Inne informacje


• PARKING 30 zł/doba
• Jacht wypływający w rejs otrzymuje gratis:
1. nabitą butlę gazową
2. paliwo; zatankowany do pełna zbiornik, który należy uzupełnić przed oddaniem jachtu (stacja paliw Orlen w porcie)
3. zatankowaną wodę pitną
• Jacht jest wysprzątany i sprawny technicznie.
• Cumowanie w porcie macierzystym.
• Jacht posiada ubezpieczenie Jacht CASCO, OC, NNW, silnik ubezpieczony od kradzieży, ubezpieczenie rzeczy osobistych załogi.
• Zapewniamy serwis na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
• Zabrania się zabierania na jacht zwierząt.
• Na jachcie obowiązuje całkowity zakaz palenia pod rygorem utraty kaucji.

Na jachcie obowiązuje zakaz chodzenia w butach (teak na pokładzie) z wyłączeniem obuwia dedykowanego do poruszania sie na jachtach pod rygorem utraty kaucji w całości.

7. Warunki używania jachtu i odpowiedzialność


7.1 Najemca ponosi odpowiedzialność za Jacht od chwili jego wydania do chwili jego zwrotu. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechanie własne jak i osób, którym Jacht powierza.
7.2 Jacht będzie posiadał ubezpieczenie w zakresie OC Kierownika Jachtu, NW załogi, Jacht   CASCO i rzeczy załogi, przy czym Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody w zakresie w jakim jacht nie jest objęty ubezpieczeniem, jak również w sytuacjach, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączna (np. spowodowanie szkody w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających, bez posiadania wymaganych prawem uprawnień do prowadzenia łodzi żaglowych, niedopełnienia obowiązków wynikających z Umowy).
7.3 Wszelkie usterki, kolizje , wypadki i inne zdarzenia w których powstaje szkoda na mieniu lub osobie, Najemca powinien niezwłocznie zgłosić Nautika Czarter, na podany wcześniej numer telefonu oraz sporządzić szczegółowy protokół wypadku. Powyższe nie wyłącza obowiązku zawiadomienia przez Najemcę odpowiednich służb i instytucji.
7.4 W przypadku utraty lub uszkodzenia wyposażenia lub elementów Jachtu, Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie w wysokości określonej w cenniku Wynajmującego. W przypadku gdyby element wyposażenia nie był objęty cennikiem, Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie w wysokości wartości odtworzenia ustalonej przez Wynajmującego. Należności określone w dwóch zdaniach poprzedzających są wymagalne w dniu zwrotu Jachtu.
7.5 Jacht może być użytkowany wyłącznie przez osobę posiadająca wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia łodzi żaglowych. Jacht powinien być użytkowany w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, dobrej praktyki żeglarskiej i dobrych obyczajów. Nautika Czarter nie odpowiada za przestoje Jachtu wynikające z winy Najemcy.
7.6 Drobne naprawy związane ze zwykłym użytkowaniem Jachtu obciążają Najemcę, przy czym nie mogą powodować uszkodzenia Jachtu.
7.7 Jacht wyposażony jest w kamizelki ratunkowe (8szt.) przeznaczone dla osób dorosłych, o kamizelki ratunkowe dla dzieci, najemca musi zadbać we własnym zakresie

     Pozdrawiamy, zespół Nautika CzarterMasz pytania?

Czarter jachtów motorowych i żaglowych

MBG  Sp. z o.o.

11-730 Mikołajki
ul. 3 Maja 17a

tel: +48 22 610 56 79
fax: +48 22 7697464

mobile: +48 601 248 646
Dariusz Kuranowski

email: biuro(at)nautikaczarter.pl

CAPTCHA Image[ Zmień obrazek ]


Strony internetowe: Studio Graficzne